P o t o č i ć

Novosti

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ
Samoborska c.214
10436 Rakov Potok
KLASA:112-03/24-01/2
URBROJ: 238-27-144-01/01-24-1
U Zagrebu, 13. veljače 2024.


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13,
98/19 i 57/22) te članka 79. Statuta Dječjeg vrtića Potočić, a po odluci Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Potočić na sjednici održanoj dana 05.02.2024.


N A T J E Č A J
za radno mjesto

POMOĆNI RADNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU
1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, zbog povećanog opsega posla

U skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na
natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu, koja sadrži: adresu stanovanja, kontakt broj, adresu
elektroničke pošte, potrebno je priložiti slijedeće dokumente (presliku):
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- Elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje s evidentiranim razdobljima rada ( ne stariji od 30 dana od objave
natječaja )
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u članku 25. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/0, 94/13, 98/19 i 57/22) – ne starije od dana objave natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema
članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,
94/13, 98/19 i 57/22)- ne starije od dana objave natječaja
- potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja/prebivališta) da
kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere prema članku 25. stavak 10. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)- ne starije od
dana objave natječaja.


Prijava na natječaj (molba) mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati naznaku radnog mjesta i
vrstu radnog odnosa za koje se kandidat prijavljuje.


Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju i koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih
poslova.

Nepravodobne, nepotpisane i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave za natječaj zajedno s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se na mail adresu:
djecji.vrtic.potocic@zg.t-com.hr


Rok za podnošenje prijava iznosi osam (10) dana od dana objave natječaja, u skladu s odredbom
članka 26. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,
98/19 i 57/22).

Natječaj traje od 13.02.2024. do 23.02.2024.

Kandidati sudionici natječaja biti će obaviješteni u roku od 2 dana od dana donošenja odluke o
izboru, a najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.


Navedena obavijest objaviti će se na oglasnoj ploči vrtića.


Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.
o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka,
svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je
kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu
provođenja natječajnog postupka.


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj
stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Potočić.

  • 13.02.2024 08:00
Happy math in nature

Od veljače odgojna skupina Krijesnice sudjeluje u međunarodnom projektu putem platforme eTwinning - Happy math in nature.

Pogledajte više!

Logo projekta

 

Poster projekta

  • 01.02.2024 08:00
Innovations starts in Kindergarten with STEAM

Znanost nije statična, pa tako niti djecu ne bi trebalo poučavati znanstvenim činjenicama, nego im omogućiti iskustva pomoću kojih će ona aktivnim uključivanjem u pokuse, rasprave i objašnjavanja dolaziti do svojih istina i teorija, koja će se vremenom mijenjati.  Dakle, umjesto pričanja o istraživanju o predmetu istraživanja (iako je potrebno i to), treba im omogućiti izravno istraživanje – naravno, sukladno njihovim mogućnostima, i to svakom djetetu ponaosob a nikako ne za sve isto! (Miljak, 2009.)  To znači motivirati djecu na promišljanje, postavljanje pitanja, postavljanje hipoteza i njihovu provjeru, potvrđivanje ili odbacivanje, nadograđivanje, revidiranje, modificiranje i sl. na način da postavimo prava pitanja koja će im omogućiti razvoj osjetljivosti za uočavanje problema.

Danas u svijetu već postoji konsenzus da je modernim društvima potrebna znanstvena pismenost njihovih građana (Europska komisija [EC], 2007.; Osborne & Dillon, 2008.). Eshach i Fried (2005., prema Bulunuz, 2013.) i Worth (2010.) ističu da znanost ima izuzetnu važnost u kurikulumu vrtića prije svega u razvoju pozitivnih stavova prema znanosti, jer djeca prirodno uživaju u promatranju i učenju o prirodi. Oni ukazuju da rano izlaganje znanstvenim fenomenima dovodi do boljeg razumijevanja znanstvenih koncepata koji se kasnije uče na formalan način, kao i da uporaba znanstvenog jezika u ranoj dobi utječe na kasnije razvijanje znanstvenih koncepata. Smatraju da djeca mogu razumjeti znanstvene koncepte i razmišljati znanstveno i dodaju da je znanost učinkovito sredstvo za razvijanje znanstvenog mišljenja, tj. da može biti bogat kontekst u kojem djeca mogu koristiti i razviti druge važne vještine i stavove za učenje.

 

Poster projekta

  • 01.02.2024 08:00
Natječaj za radno mjesto odgojitelja

Dječji vrtić Potočić
Samoborska c.214


KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 238-27-144-01/1-24-1


Rakov Potok, 31.01.2023.


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,
57/22 ), dječji vrtić Potočić raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelja
u dječjem vrtiću Potočić u Rakovom Potoku

1. Raspisuje se javni natječaj za:


Radno mjesto odgojitelja


2. Uvjeti zapošljavanja su:
Stručna sprema propisana Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi


3. Uz prijavu za javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- Životopis
- Dokaz o stručnoj spremi ( izvornik ili ovjerena preslika )
- Domovnicu
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci )
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( ne starije od 6 mjeseci )
- Dokaz o dosadašnjem radnom stažu ( preslika elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )
- Presliku osobne iskaznice


4. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja 31.01.2024.-29.02.2024.


Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu elektroničke pošte: djecji.vrtic.potocic@zg.t-com.hr


Odluka upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.


Marijana Biber, ravnateljica

  • 31.01.2024 08:00
STEAM u našem vrtiću

U prosincu je održana radionica za odgojno obrazovne djelatnike naše ustanove na kojoj se i ostatak kolektiva imao prilike upoznati s projektom "STEAM u ranom odgoju i obrazovanju" te s usvojenim dodatnim znanjima, vještinama i kompetencijama iz područja STEAM-a koje su im odgojiteljice, sudionice projekta i polaznice idevelop tečaja na zanimljiv iinteraktivan način pokušale prenijeti. 

Odgojiteljice i stručni tim upoznali su se sa ScratchJr i Scratch programom, principima rada BeeBot pčelice kao i sa svim mogućnostima i bogatstvom Lego setova.

Osim upoznavanja sa samim projektima cilj ove radionice bio je i osvijestiti kolektiv o važnosti poticanja znanstvenog mišljenja kod djece rane i predškolske dobi kroz osiguravanje poticajnog okruženja. Obzirom na ubrzani razvoj znanosti i tehnologije, STEAM područje potrebno je uključiti i osvijestiti ga u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu s djecom om rane dobi s ciljem razvoja znanstvene pismenosti, kao i kreativnog mišljenja i inovativnosti.

  • 06.12.2023 17:00
STEAM u ranom odgoju i obrazovanju

Zašto smo se prijavili?

Misija je našeg vrtića neprekidnim ulaganjem u vlastita znanja i sposobnosti stvoriti vrtić kao zajednicu onih koje uče, a upravo se ovim projektom želi uložiti u nova znanja naših odgojitelja koji će mijenjati postojeću praksu na dobrobit djeteta. Pozicioniranost našeg vrtića u ruralnom području uvelike umanjuje raznolikost ponude programa i izvannastavnih aktivnosti za djecu koja su naši korisnici, stoga prepoznajemo potrebu širenja ponude programa unutar vrtića kako bismo zadovoljili njihove potrebe i jačali ključne kompetencije.

Upravo STEAM program prepoznajemo kao jedan od ključnih inovativnih programa koji će omogućiti našoj djeci da od najranije dobi njeguju razvoj kompetencija znanstvene pismenosti te ih izgraditi u konkurentne građane ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi i svijetu. Ovaj je projekt prilika da započnemo s prvim korakom ostvarenja tog cilja, a to je osnažiti naše odgojitelje i ojačati ih novim vještinama za integraciju STEAM programa u svakodnevnu praksu.

Što želimo postići implementacijom?

Cilj je našeg projekta jačati stručne kompetencije odgojitelja u STEAM području. Unaprjeđenje ključnih kompetencija odgojitelja prvi je korak u ostvarenju razvojnog cilja vrtića u području pružanja inovativnih programa djeci koja žive u ruralnom kraju. Osnažen i motiviran odgojitelj ključan je za integraciju novih ideja i uvođenje promjena u postojeću praksu, s ciljem poticanja razvoja novih vještina kod djece. STEAM vještine koje želimo razviti kod djece rane i predškolske dobi su prvenstveno znanstveni način promišljanja, inovativnost, postavljanje hipoteza, traženje rješenja, kritičko promišljanje, socijalna komunikacija, kreativnost i timski rad.

 

Više na: https://djecji-vrtic-potocic.hr/razno/erasmus-projekt

  • 11.11.2023 08:00